Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRASOWEJ


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych, z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w Krasowej gm. Leśnica.

Wykonanie zadania poprzedził proces pozyskiwania środków na realizację. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opolski Oddział Regionalny w Opolu w dniu 15 września 2003 r.
Pomoc w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych uzyskano w ramach programu SAPARD - działanie 3 :    Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
- schemat 3.2. : Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych.

Zakres rzeczowy :

Poz.
Wyszczególnienie
Jednostka
Ilość
1.
Kanały sanitarne
Ø 0,20 m
Ø 0,25 m
 
mb
mb
 
1595,0
86,0
2.
Przykanaliki sanitarne Ø 0,16 m (54 szt.)
a)      do realizacji przez przez Inwestora
b)      do realizacji przez prywatnych właścicilei
 
mb
mb
 
682,5
296,0
3.
Przepompownie ścieków
szt.
3
4.
Rurociąg tłoczny PE 110x6,3 mm
mb
849,5
5
Rurociąg tłoczny PE 160x9,1 mm
mb
1824,5

Koszt projektu po przetargu : 1.321.944,00 zł.
 
Sołectwo Krasowa jest drugim sołectwem skanalizowanym w Gminie Leśnica.
P1050455800x600.jpeg
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA