Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

  

            Informuję, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r.

4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania

       pn. „Regulacja koryta rzeki Padół”,

     - wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku

    2012.

7. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśnica.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                          Przewodniczący

           Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                      /-/ mgr inż. Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA