Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informujemy, że w dniu 27 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r.

    i 29 kwietnia 2013 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej w Opolu,

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu

      kędzierzyńsko-kozielskiego,

    - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

      przestrzennego gminy Leśnica.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA