Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

       z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

    – udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

5. Raport o gminie Leśnica za 2012 rok.

6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej – podjęcie uchwały.

7. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA