Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Jak założyć działalność gospodarczą?


Jak założyć działalność gospodarczą?

Niezbędne informacje

Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jest prowadzona na własne ryzyko gospodarcze przedsiębiorcy, który odpowiada za czynności wykonywane w jej ramach.

Zgłoszenie działalności gospodarczej - Od 1 lipca 2011 roku dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jednocześnie dokonuje się czynności w innych urzędach, wypełniając tzw. zintegrowany wniosek. Zawiera on informacje niezbędne dla Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, Urzędu Statystycznego. Nie oznacza to jednak, że formalności kończą się na Urzędzie Miasta. Nadal trzeba się zwrócić do innych urzędów np. Urzędu Skarbowego, gdzie początkujący przedsiębiorca musi ustalić rodzaj opodatkowania.

 

Przed założeniem działalności Gospodarczej należy:

 1. Opracować dobry biznes plan. To dzięki niemu określa się główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu na działalność. Do najważniejszych elementów biznes planu należą: opis firmy, celów i oferowanych usług, analiza rynku uwzględniająca zapotrzebowanie konsumentów na dane usługi, prognoza zysków, zestawienie przepływów gotówkowych uwzględniające gotówkę początkową, wpływy oraz wydatki, określenie sposobu prowadzenia księgowości (np. księga przychodów i rozchodów). Po określeniu celów i realnym spojrzeniu na przyszłość planowanej działalności, czas dowiedzieć się jak założyć firmę.
 2. Zapoznać się z przepisami (dotyczącymi np. podatków, ubezpieczeń) dostępnymi w poradnikach Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz na stronach internetowych.
 3. Zasięgnąć informacji gdzie można ubiegać się o dotacje. np:  http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx  – to jeden z portali  funduszy Unii Europejskiej przyznawany w celu rozwoju naszego kraju; EFS oferuje m.in.:
 1. bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników,
 2. bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych,
 3. dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 4. inwestycje w młodzież nieletnią,
 5. inwestycje w osoby z grup narażonych na patologię społeczną (np. osoby bezrobotne, migranci).

 http://www.pup-strzelce.pl/main/index.html  - dofinansowanie z urzędu pracy.

http://www.annaland.pl/menu  - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

http://www.wfosigw.opole.pl/  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

http://www.fundacja.opole.pl/  - Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych

 

 

Zakładanie działalności krok po kroku.

 

CEIDG-1

 

We wniosku podajesz:

 1. Dane osobowe.
 2. Nazwę firmy.
 3. Kod PKD 2007.
 4. Datę rozpoczęcia działalności.
 5. Adres, gdzie będzie wykonywana działalność gospodarcza, a także to, z którym urzędem skarbowym się rozliczasz.
 6. Jaką formę opodatkowania wybierasz i jak często będziesz płacił zaliczki.
 7. Jak będziesz prowadził rachunkowość i gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa, czyli kto będzie trzymał oryginały dokumentów: księgowa, ty sam, w siedzibie firmy.
 8. Czy sam będziesz zajmował się księgowością, czy zlecisz to komuś.
 9. Czy będziesz prowadził zakład pracy chronionej, czy masz firmę za granicą lub spółkę cywilną. Jeśli tak, musisz to zaznaczyć.
 10. Numer konta bankowego
 11. Czy masz wspólnotę majątkową z małżonkiem.

 

Wniosek możesz wypełnić i złożyć na trzy sposoby:

 1. przez internet na stronie firma.gov.pl.
 2.  w dowolnym urzędzie gminy
 3. w domu, a potem przesyłasz listem poleconym do wybranego urzędu gminy

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do: ZUS/KRUS, GUS (REGON), naczelnika urzędu skarbowego. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług VAT-R.

 

 

ZUS   

 

 1. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.
 2.  W przypadku zatrudniania pracowników należy dokonać ich zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.
 3. Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń).
 4.  Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje pełnoetatową pracę płatną w wysokości, co najmniej minimalnej pensji krajowej, wówczas może zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

                                        

STAWKA OBNIŻONA ZUS

Z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne skorzystać mogą:

 • osoby prowadzące po raz pierwszy działalność gospodarczą;
 • osoby prowadzące  nową działalność gospodarczą po 60-ciu miesiącach od ostatniej działalności gospodarczej oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, gdzie w ramach stosunku pracy wykonywały ten sam zakres czynności.

 

 

URZĄD SKARBOWY

 

  REGON i NIP – wniosek o nadanie tych numerów można złożyć od razu z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W przypadku gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie nam numer REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie on nam nadany.

  CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z wyborem formy opodatkowania, który został przez nas wybrany i zaznaczony we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty 170 zł na rzecz gminy

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

 1. zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,
 2. podatek liniowy – czyli opodatkowanie według stawki 19%,
 3. ryczałt ewidencjonowany,
 4. karta podatkowa,
 5. podatek tonażowy

 

 

KONCESJE, ZEZWOLENIA, LICENCJE I UPRAWNIENIA

 

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład:

 • - prowadzenia stacji benzynowej;
 • - sprzedaży alkoholu;
 • - założenia szkoły nauki jazdy;
 • - transportu osób i rzeczy.

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Otwierając własny biznes należy zastanowić się czy księgowość naszej firmy będziemy prowadzić samodzielnie czy też zlecimy to firmie zewnętrznej. Przy podejmowaniu decyzji warto przeanalizować koszty oraz czas potrzebny na prowadzenie księgowości.

 

 

KONTO FIRMOWE

 

Firmowe konto bankowe jest niezbędne zwłaszcza do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto, ułatwia ono prowadzenie firmy – zarówno Ty jak i Twoi klienci czy dostawcy będziecie mogli dokonywać przelewów związanych z Twoją działalnością gospodarczą.

 

 

PIECZĄTKA

 

Musi zawierać nazwę firmy –  imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej (najlepiej z numerami kontaktowymi) oraz numer NIP.

 

 

STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

 

Początkujący przedsiębiorca, a zwłaszcza ci zainteresowani branżą spożywczą, muszą postarać się o zatwierdzenie lokalu i warunków pracy w Sanepidzie.

Do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie przede wszystkim  prawidłowej organizacji miejsca pracy swoim pracownikom, odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych m.in. do przechowywania odzieży czy spożywania posiłków  oraz zapewnienie sprawnych i bezpiecznych urządzeń.

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT PRACY

 

Przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie do PIP faktu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Zawierając umowę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy przedsiębiorca powinien pamiętać o ewentualnym wpisaniu do treści możliwości jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli tego nie zrobi, umowa w zwykłym trybie jest nierozwiązywalna. Pozostaje jedynie rozwiązanie za porozumieniem stron lub w trybie dyscyplinarnym.

Pracodawca ma obowiązek poddać pracownika  badaniom u lekarza medycyny pracy.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA