Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    – ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku

       budżetowym 2013,

    – udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowi Strzeleckiemu,

    – zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    – zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok,

    – udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne

       przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

    – zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

    – przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                        Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA