Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r.

4. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej - podjęcie uchwały.

5. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,

    - w sprawie przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi

      w Województwie Opolskim,

    - w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji

      publicznej,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet

      przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica,

    - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy

      Leśnica na  rok 2014.

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2014.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA