Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja dla rolnoków od Komendanta Powiatowego Pańswowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich


    W związku z kilkoma przypadkami pożarów stert i stogów oraz utrudnieniami podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych związanymi z niezgodną z wymogami przeciwpożarowymi lokalizacją tych obiektów, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Pan st. Bryg. Mgr inż. Stefan Szłapa prosi o przekazanie rolnikom z terenu gminy Leśnica informacji, iż usytuowanie i utrzymanie stert, stogów i brogów powinno być zgodne z wymogami zapisów §42 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5 000m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

     a) od budynków wykonanych z materiałów:

- palnych – 30 m,

- niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno palnym – 20 m;

     b)  od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

     c) od drów wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

     d) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

     e) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

     f) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3.  Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4.  Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych zapisów prawa reguluje kodeks wykroczeń.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA