Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r.

4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica,

    - w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania

      ścieków,

    - w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014

      dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,

    - zmieniającej uchwałę Nr XL/202/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia

      2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

      dla gminy Leśnica na  rok 2014,

    - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej

      na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

      żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

      w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

    - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   

      nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim   

      „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej,

    - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   

      nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim   

      „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA