Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica”


OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LEŚNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Leśnica”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy  Nr IX/47/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica”, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

         w dniach od 12 lutego 2014 r. do 12 marca 2014r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 116, w godz. od 7:30 do 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali im. Huberta Kurzała pok. nr 9 o godz. 16:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść:

  1.  uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których mowa w art. 39 ust 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Leśnicy na adres: Urząd Miejski w Leśnicy, 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2014 r.

 
 

 

Łukasz Jastrzembski

Burmistrz Leśnicy

Ogłoszenie Burmistrza Leśnicy.pdf


MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA