Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.

4. Przedstawienie tematu dotyczącego realizacji strategicznego gazociągu wysokiego

    ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.

5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

    terytorialnego” za rok 2013.

6. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza

      w roku budżetowym 2014,

    - w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskiem

      w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach

      oświatowych Gminy Leśnica,

    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r.

      w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw

      programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach

      przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

    - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA