Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Komunikat WIORiN


 

 

DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY!!!

 

 

 

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że opublikowane zostały akty prawne:

  • Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE wsprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych iprzed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie,
  • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte.

 

Zgodnie z ww. aktami prawnymi  Diabrotica virgifera virgifera – zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych oraz zostały zniesione szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera.

Jednocześnie informuję, że ukazały się Zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. W zaleceniach przedkłada się nad chemiczne metody zwalczania tego szkodnika, metody biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne metody, tj.

- zmianowanie upraw,

- stosowanie biologicznych środków kontroli,

- dostosowanie terminu siewu kukurydzy, w taki sposób by kiełkowanie nie zbiegało się z wylęganiem

   larw,

- czyszczenie maszyn rolniczych, usuwanie samosiewów roślin kukurydzy i inne środki higieny.

Treść zaleceń dostępna jest na stronie www.piorin.gov.pl.

 

 

 

 

                                                                                             

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA