Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego


 

Leśnica, 6.03.2014 r.

IP.042.2.5.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/drogowej/elektrycznej/sieci wodociągowej* zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz GMINY LEŚNICA nad realizacją zadania w ramach zadania inwestycyjnego „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Świętej Anny”.

 

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybranej branży dotyczy ww. zadania inwestycyjnego, określonego projektem budowlanym, przedmiarem  robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pok. 115.
 2. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające że osoby ubiegające się o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia
  i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby.
 4. Przewidywany okres  realizacji zadania inwestycyjnego którego nadzór jest przedmiotem niniejszego zapytania to 10.04.2014 r. - 30.09.2014 r.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 w pokoju 107 (sekretariat)  do dnia 2014-03-21  do godz. 1000
 6. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 w pokoju 115 w dniu 2014-03-21 o godz. 1000
 7. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Urbańczyk, tel. 77 463 98 56.
 9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. Na wewnętrznej kopercie lub opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2014-03-21 godzina 10:00 - oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/drogowej/elektrycznej/sieci wodociągowej* dla realizacji zadania pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Świętej Anny”.
 10. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 2.
  Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez podania przyczyny.

                                                                                             

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

DOCZapytanie ofertowe.doc

DOCZałącznik nr 1.doc

DOCZałącznik nr 2.doc

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA