Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja


W związku z opracowywaniem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu niniejszym przekazujemy właścicielom lasów naszej gminy informację do wiadomości i wykorzystania.

 

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 03 kwietnia 2014r. przystąpiło do prac terenowych na terenie Powiatu Strzeleckiego, Gminy: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie (obręby: Kielcza, Żędowice i Zawadzkie Miasto). Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako użytki Ls.

W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy.

Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone do 30 kwietnia 2014r. Nastepnie projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 984

 

                                                            Z poważaniem

                                                             Tomasz Lisowski

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

"TAXUS"

ul.Bukowska 114C/10

60-397 Poznań

tel. 602116948

 

www.taxus-poznan.pl

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA