Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Gradacja kuprówki rudnicy


WIORiN Oddział w Strzelcach Opolskich w związku z gradacją kuprówki rudnicy w niektórych miejscach, przesyła link z Instytutu Ochrony Roślin z Poznania:
http://www.ior.poznan.pl/899,kuprowka-rudnica.html


Dla przypomnienia informacja:

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz  

    dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem
    zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem
    okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie  

    i skalibrowanym.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być
     wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej
     stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin


Rafał Żołnierz

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA