Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - udzielenia pomocy finansowej,

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację

      zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” w ramach Programu

      Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

    - uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                               Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA