Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

GMINA LEŚNICA NA IV MIEJSCU W POLSCE


Wyniki egzaminów w niepełnym  stopniu są odbiciem jakości pracy szkoły. Oceny otrzymywane przez uczniów w dużym stopniu zależą od środowiska, w jakim się wychowują, pochodzenia społecznego, inteligencji uczniów i innych podobnych czynników niezależnych od szkoły. Czasami wyższy wynik osiągnięty przez ucznia żyjącego w warunkach niesprzyjających postępom w edukacji jest znacznie trudniejszy do osiągnięcia i wymaga wyższych kwalifikacji i większego nakładu pracy nauczyciela niż lepszy wynik innego zdającego, o korzystniejszych cechach (pozaszkolnych) determinujących sukces edukacyjny.

            Zdecydowanie lepiej obrazuje pracę szkoły Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). EWD jest definiowana jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. EWD wyliczana jest na podstawie wyników egzaminacyjnych, a interpretowana jako wskaźnik przeciętnej efektywności pracy szkoły lub nauczyciela w odniesieniu do konkretnej grupy uczniów. EWD odpowiada na pytanie, jaki postęp osiągają uczniowie w trakcie nauki. EWD może być badana dla gimnazjalistów (badany jest wynik sprawdzianu klas VI szkół podstawowych i egzaminu klas III gimnazjum) oraz uczniów klas maturalnych (gdzie badany jest wynik egzaminu klas III gimnazjum i wynik matur). Wyliczaniem i analizą EWD zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych.

            Pan Profesor Paweł Swianiewicza podjął się opracowania rankingu gmin  osiągających najlepszy „wskaźnik efektywności wydatków oświatowych”. Wskaźnik został wyliczony biorąc pod uwagę przeciętną wartość EWD w latach 2011–2013 (a zatem obrazującą wyniki nauczania w gimnazjum od roku 2009 do 2013). Wielkość ta została zestawiona z kosztami funkcjonowania oświaty ( na podst. środków bieżących przeznaczonych z budżetu gminy na szkoły).  Wskaźnik ocenia, jaka jest efektywność wydawanych na oświatę środków finansowych.

Gmina Leśnica – wraz ze swoim gimnazjum – znalazła się na  IV miejscu w rankingu, na 500 małych miast w Polsce.

Oświata jest traktowana w gminie Leśnica jako jeden z najważniejszych priorytetów wśród zadań publicznych. Wydatki na oświatę to największa część budżetu samorządu, ale jak pokazuje ranking, wydatkowane w sposób przynoszący bardzo dobre efekty.

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=751

 

Sporządził: A. Nowak

Informacja przygotowana w oparciu o artykuły: „Oświata w finansach samorządów gminnych” oraz „Efekty wydatków edukacyjnych” opublikowany w czasopiśmie  o tematyce samorządowej - „Wspólnota”.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA