Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

       z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

    – udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

5. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica,

    - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą

      w Kędzierzynie – Koźlu,

    - w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad

       jego ustalania,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

      Miejskiej,

    - w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

6. Raport o gminie Leśnica za 2013 rok.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA