Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych na terenie gminy Leśnica


W związku z zakończonymi pracami terenowymi nad projektami Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacją Stanu Lasu dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy  Leśnica informujemy, iż w dniu 29.07.2014r.  materiały w postaci projektów zostały wyłożone do zapoznania się przez właścicieli lasów z ich zapisami w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako lasy (użytki  Ls ).

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. 1991r. Nr 101 poz.444 z późn. zm.) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu  na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy.

Zgodnie z art.21 ust.5 w/w Ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do planu.

W celu ułatwienia właścicielom lasów zgłaszania swoich uwag wzory formularza  znajdują się w pok.104 tutejszego Urzędu.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA