Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej dotacji

      na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym

      do rejestru zabytków,

    - nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy,

    - utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy,

      rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

     /-/ mgr inż. Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA