Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 27 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu

    wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA