Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - określenia stawek podatku od nieruchomości,

    - określenia stawek podatku od środków transportowych,

    - przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi

      oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

5. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA