Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 grudnia 2014 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,

    - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej

      przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych,

    - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA