Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

      publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów

      niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

    - uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2015 dla Zakładu

      Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,

    - uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                           Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA