Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

    - współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie

      doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

      Gminy Leśnica,

    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

      zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2015 roku

    - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica,

    - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub

      całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

    terytorialnego” za rok 2014.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                    Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA