Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 marca 2015 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,

    - uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny,

    - przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami  

    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

    w roku 2014.

6. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Leśnica.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA