Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Informuje się, że w dniu 19 maja 2015 r. (wtorek) o godz. 1430 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
  2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium:

- podjęcie uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

      3.  Raport o gminie Leśnica za 2014 rok.

      4.  Sprawy bieżące.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                          Rewizyjnej

 

                                                                                                     /-/ Maria Reinert

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA