Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 11 maja 2015 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Leśnicy  o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019:

-  do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich -  2 ławników, w tym do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 i poz.509) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do zgłaszanie kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. (art. 162
§ 7 wyżej wymienionej ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art. 162 § 8 ww. ustawy).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na  anym terenie należy dołączyć imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 ww. ustawy).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli, jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 §6 ww.ustawy).

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy (pok. 102 ) – Sekretarz Gminy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Ponadto karty dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.lesnica.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
  DOCXkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.docx
  PDFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf
   
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  DOCXoswiadczenie-kandydata-ze-nie-jest-prowadzone-przeciwko-niemu-postepowanie-o-przestepstwo-scigane-z-oskarzenia-publicznego-lub-przestepstwo-skarbowe.docx
  PDFoswiadczenie-kandydata-ze-nie-jest-prowadzone-przeciwko-niemu-postepowanie-o-przestepstwo-scigane-z-oskarzenia-publicznego-lub-przestepstwo-skarbowe.pdf
   
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  DOCXoswiadczenie-kandydata-ze-nie-jest-lub-nie-byl-pozbawiony-wladzy-rodzicielskiej-a-takze-ze-wladza-rodzicielska-nie-zostala-mu-ograniczona-ani-zawieszona.docx
  PDFoswiadczenie-kandydata-ze-nie-jest-lub-nie-byl-pozbawiony-wladzy-rodzicielskiej-a-takze-ze-wladza-rodzicielska-nie-zostala-mu-ograniczona-ani-zawieszona.pdf
   
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
  PDFlista-osob-zglaszajacych-kandydata-na-lawnika-do-sadu-rejonowego-w-strzelcach-opolskich.pdf
  DOCXlista-osob-zglaszajacych-kandydata-na-lawnika-do-sadu-rejonowego-w-strzelcach-opolskich.docx
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA