Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2015 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

       z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

    – udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

5. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok,

    - w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych

      w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach 

      prowadzonych przez Gminę Leśnica,

    - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy,

    - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

    - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą

      w Kędzierzynie-Koźlu,

    - w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

      zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica.

6. Raport o gminie Leśnica za 2014 rok.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                            Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA