Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA ABSOLUTORYJNA


22 czerwca 2015 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Leśnicy, której  tematem było udzielenie absolutorium za 2014 rok.  W  ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2014 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Burmistrzowi Leśnicy Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu absolutorium za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Froń złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi oraz podziękował za prawidłowe i gospodarne zarządzanie Gminą Leśnica.

DSC08049.jpeg DSC08056.jpeg DSC08058.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA