Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

           Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok,

    - w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

    - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na lata 2015 – 2023”,

    - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

      mieszkaniowego zasobu Gminy,

    - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów

      do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

    - w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”,

    - w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 czerwca 2015 r. na działalność Burmistrza Leśnicy,

    - w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 sierpnia 2015 r. na działalność Burmistrza Leśnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                        Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

           /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA