Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY


Z A W I A D O M I E N I E

  Informuję, że w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok,

    - przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”,

    - przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      sołectwa Dolna, gmina Leśnica,

    - wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”,

    - nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu

    wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                              Przewodniczący

            Rady Miejskiej w Leśnicy

                   /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA