Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Leśnicy
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. nr 647) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  13 lutego 2013r. do 28 marca 2013r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 pok. nr 116 w godz. od 9:00 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pok. nr 9 o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Leśnicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. z późn. zm.) informuję, że:
-         możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 116,
-         do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
-         uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Leśnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.
-         uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.    
 
Burmistrz Leśnicy
Łukasz Jastrzembski

 PDFObwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA