Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 października 2015 r.

4. Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Leśnica.

5. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok,

    - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

    - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

    - w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej,

       zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności,

    - w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów,

      terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

    - w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 

      i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego

      i leśnego,

    - w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku

      leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości

      wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów,

    - w spawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

      na rok 2016,

    - w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica jako partnera Powiatu Strzeleckiego w ramach

      zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica –

      Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna”,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

      Leśnica”.

6. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2014 r.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA