Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r.

4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok – podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

    - uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,

    - ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych

      i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół

      podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych

      wymagań,

    - uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Zakładu   

      Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,

    - uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków,

    - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy

      Leśnica na rok 2016.

6. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2016.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA