Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie na 2016 rok,

    - współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie

      doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

      Gminy Leśnica,

    - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony

      ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                             Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA