Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku,

    - uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-

      Gminnego „JEDŹ Z NAMI”,

    - przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”,

    - utworzenia i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą

      Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

    terytorialnego” za rok 2015.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA