Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

PROGRAM RODZINA 500+


Link z informacja dot. programu do strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.500plusopolskie.pl/

Realizacją programu "Rodzina 500+" w Gminie Leśnica będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski na świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 plus" będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.:

٭ osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,  ul. 1 Maja 9 pok. nr 10

٭ drogą pocztową (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem)

٭ przez Internet 

Druki wniosków będą udostępniane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy od dnia  1 kwietnia 2016r.

UWAGA !

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. świadczenie wychowawcze ustala się i wypłaca z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r.

NIE TRZEBA SIĘ ŚPIESZYĆ!

MASZ 3  MIESIĄCE   NA  ZŁOŻENIE WNIOSKU !!!

Samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem  o przysposobienie dziecka).

Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 500zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 - go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł na osobę w rodzinie lub 1200zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16 go-roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym przypadku trzeba będzie dołączyć stosowne dokumenty.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod nr tel. 774048354

 

                                           Kierownik

                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

                                         w Leśnicy

                                           Joanna Izbicka

DOCwniosek.doc
DOCoswiadczenie1.doc
DOCoswiadczenie2.doc
DOCoswiadczenie3.doc
 

DOCXInformacja - PROGRAM RODZINA 500.docx
DOCWzór poprawnie wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko.doc
DOCWzór poprawnie złożonego wniosku na drugie i kolejne dzieci.doc

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA