Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 lutego 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,

    - nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

      sołecki,

    - zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu

      przyrody „Góra Św. Anny”.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych za 2015 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

7. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy

    za 2015 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica

    na lata 2015-2017 w 2015 roku.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

12. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA