Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,

    - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

      nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,

    - określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica

      na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA