Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

      z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

    - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,

    - zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu

      przyrody „Biesiec”,

    - uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      sołectwa Łąki Kozielskie”.

5. Raport o gminie Leśnica za 2015 rok.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA