Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 i 29 sierpnia 2016 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,

    - w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

      oraz ich wydzierżawiania lub najem,

    - w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu

      obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty

      w Leśnicy,

    - w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA