Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu

    wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

7. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA