Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim

      w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach

      oświatowych Gminy Leśnica,

    - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie,

    - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica

      na lata 2016-2022,

    - zmieniającej uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r.

      w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw

      programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach

      przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

    - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica

      na lata 2016-2025,

    - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

       i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA