Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

UWAGA POSIADACZE DROBIU!


UWAGA POSIADACZE DROBIU!

KOMUNIKAT!

W związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich przypomina o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), tj.

 1. Zgłaszania faktu posiadania drobiu/ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w po­mieszczeniach mieszkalnych) – obowiązek zgłoszenia dotyczy również gospodarstw hodują­cych drób/ptaki na potrzeby własne.

Pisemne zgłoszenia należy wysyłać pocztą lub złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Wete­rynarii: ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, na FORMULARZU dostępnym u sołtysa (przewod­niczącego osiedla), w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pok. nr 104 lub do pobrania na stronie interne­towej Urzędu www.lesnica.pl.

 1. Odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiek­tach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptaka­mi.
 2. Przestrzegania zasad bioasekuracji:
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków, w których jest utrzy­mywany drób;
  • zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków, nie wolno karmić drobiu na zewnątrz budynków;
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przestrzeganie zasad higieny;
  • nie poić drobiu/ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 3. Bezzwłocznego zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzom weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w przypadku następujących objawów:
  • zwiększona śmiertelność;
  • objawy nerwowe;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka, itp.

oraz przypadków znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew).

Gołębie uznawane są za gatunek o bardzo dużej wrodzonej odporności na zakażenie wirusem HPAI i odgrywający w epidemiologii grypy ptaków marginalną rolę, bez praktycznego znaczenia, jako źródło zakażenia i wektor w szerzeniu się zakażeń.

Jednocześnie Powiatowy lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że nieprze­strzeganie obowiązujących przepisów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej lub zapo­biegania takiej chorobie podlega karze pieniężnej.

 

 

Burmistrz

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFFormularz ZGŁOSZENIA.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA