Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

    - zmieniającej uchwałę Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r.

      w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica

      na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,

    - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2017 roku,

    - w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw

      programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach

      przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

    - w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów

      postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych

      szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów

      niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

    - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

      ustroju szkolnego.

5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

    terytorialnego” za rok 2016.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA