ŚP. HUBERT KURZAŁ - WSPANIAŁY CZŁOWIEK, WIELKI LEŚNICZANIN

Śp. Hubert Kurzał – Burmistrz Leśnicy w latach 1990 – 2009 (urodzony 24 kwietnia 1958 roku w Twardawie, zmarł 24 lipca 2009 roku).

w gabinecie.jpeg

Pierwszy wybrany w demokratycznych wyborach Burmistrz Leśnicy, stanowisko to piastował nieprzerwanie od 1990 roku do przedwczesnej śmierci w 2009 r. Od początku pełnienia funkcji burmistrza zrealizował w gminie wiele znaczących inwestycji m. in. budowę „Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego” w Leśnicy, w którym ma swoją siedzibę gimnazjum wraz z halą sportową i Szkoła Muzyczna I stopnia, domy spotkań w wielu miejscowościach gminy. Szczególne zasługi miał na polu wzmocnienia funkcji OSP poprzez budowę i rozbudowę bazy oraz sprowadzanie samochodów pożarniczych z zagranicy. Rozpoczął kanalizowanie gminy (wcześniej dokończył budowę sieci wodociągowej w gminie). Dzięki niebywałemu zmysłowi organizatorskiemu udowodnił w praktyce, jak korzystać efektywnie z funduszy europejskich. Dzięki jego działaniom zrealizowano zagospodarowanie placu targowego, przygotował projekt i zorganizował finansowanie rewitalizacji rynku leśnickiego, przejął teren i przygotował projekt pod realizację nowego parku w Leśnicy.
Za czasów jego urzędowania na trwałe zaistniały cykliczne imprezy kulturalne takie jak:

- Dzień Seniora w Lichyni,

- dożynki gminne,

- Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej,

- Regionalny Przegląd Koni w Porębie,

- wigilia dla osób samotnych,

- wigilia samorządowa.

 Aktywnie współtworzył struktury TSKN w Gminie Leśnica. Zainicjował i zawarł układy partnerskie z wieloma gminami Europy i USA. Współtwórca Fundacji Ziemi Leśnickiej, był przewodniczącym Rady tej fundacji do roku 2009. Dzięki Fundacji Ziemi Leśnickiej pozyskiwano środki finansowe na rozwój infrastruktury gminy (m. in. Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy). Aktywnie uczestniczył w stworzeniu placówki „Caritas” w Leśnicy,
a następnie organizował jej wyposażenie oraz stworzył podstawy jej finansowania. Był pomysłodawcą i ojcem założycielem Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. Utworzył „Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe” zrzeszające gminy z terenu województwa opolskiego. Stowarzyszenie do dzisiaj funkcjonuje i jest patronem wielu imprez o charakterze ponadgminnym. Umiejętnie wykorzystywał partnerstwa z gminami zagranicznymi do organizacji wymiany młodzieży szkolnej, budowy pozytywnych relacji międzyludzkich, niwelując dawne uprzedzenia.

Pełnił funkcję  przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego w latach 1998 - 2002.

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m. in. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Laur Ziemi Strzeleckiej, Honorową Odznakę „Zasłużony Opolszczyźnie”, Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej oraz Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Nagrodę im. Grzegorza Palki - „Samorządowy Oskar”.

Był inicjatorem licznych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających ogromny wkład w rozwój gminy Leśnica, powiatu strzeleckiego, a także całego regionu opolskiego.

Śp. Hubert Kurzał zmarł dnia 24 lipca 2009 r. Odszedł od nas wielki autorytet i niezwykły człowiek – szczerze oddany wszystkim sprawom naszej małej Ojczyzny. Był dla nas wzorem pracowitości. Dzięki niemu nasza gmina stała się piękniejsza i zasobniejsza. Doceniany za wszechstronność, niespożytą energię oraz inicjatywę. Jego praca i oddanie sprawiły, że nasza gmina postrzegana była zarówno w kraju, jak i zagranicą  jako jednostka prężnie rozwijająca się. Był bardzo dobrym gospodarzem i politykiem, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Wszędzie zauważany i wyróżniany. Efekty jego pracy tworzą ważną kartę historii gminy Leśnica i będą służyły wielu pokoleniom naszych mieszkańców.

 

Patronat medialny