Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r.

4. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet

      Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego

      przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”,

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

    - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

    - wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

      ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

    - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

7. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica  na lata 2015-2017 w 2016 roku.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

12. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA