Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydatów


O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy

poszukuje kandydatów na:

* kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych

* opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadania:

• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

   zabezpieczenie w miarę możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej

• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego

• reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie

  określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania

• ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:

• dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien

  dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)

• sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby

  ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim

• dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie szkodziła sobie i nie

  stanowiła zagrożenia da innych

• reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania). Nie może też sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna. Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

IV. Wymagania stawiane kandydatom

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych

- nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego

- osoba nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

UWAGA!

Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie (oświadczenie w załączeniu lub do pobrania w OPS)

Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy w formie papierowej na adres:

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

lub elektronicznej na adres e- mail:

ops@lesnica.pl

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Leśnicy

Joanna Izbicka

PDFnabór kandydaci na opiekunów.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA