Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy


Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika socjalnego - praca na zastępstwo

Osoby zainteresowane powinny spełniać:

1. Wymagania:

* Wykształcenie zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej                 

   (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.):

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca  socjalna lub ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika  specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

* obywatelstwo polskie

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

* znajomość obsługi komputera

* predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie do interesantów, sumienność, bezstronność,       systematyczność, zaangażowanie, umiejętność

   samodzielnego rozwiązywania problemów, obowiązkowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem,

* znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania  administracyjnego

* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie

* prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

* świadczenie pracy socjalnej w środowiskach

* przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów w  rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych  instytucji uprawnionych (praca w terenie - wizyty w środowisku zamieszkania klientów ops    zgodnie z rejonizacją)

* udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

* rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej

* współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz  innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej

* opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym

* wydawanie decyzji administracyjnych

* sporządzanie sprawozdań

* wprowadzanie danych do systemu informatycznego

* realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

3. Warunki pracy

* umowa o pracę na zastępstwo, na pełny etat w wymiarze 8 godz. na dobę

* praca od poniedziałku do piątku

* praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz na terenie Gminy Leśnica

* przewidywany okres zatrudnienia od maja 2017r. do maja 2018r.

 

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku  Pomocy Społecznej, posiadające umiejętność obsługi systemu Pomost, znające podstawy prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

CV wraz z listem motywacyjnym, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie prosimy składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. 1 Maja 9 pok. nr 3 w poniedz. godz. 900    do  1700, wtorek - piątek 730 - 1530 lub elektronicznie na adres ops@lesnica.pl (z tytułem e-maila REKRUTACJA PRACOWNIK  SOCJALNY) w terminie do 30 kwietnia 2017r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Leśnicy

Joanna Izbicka

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA